BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Przewodnicząca - Monika Kwiatkowska 
 2. Zastępca Przewdoniczącej - Bohdan Pirzecki
 3. Członek - Mariusz Dubiński
 4. Członek - Piotr Szczygielski
 5. Członek - Adam Ostaszewski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-03 07:44
KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.

2. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) badanie sprawozdania finansowego za ubiegłych rok obrotowy,

b) badanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki,

c) badanie i opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,

d) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności,

e) zatwierdzanie propozycji Zarządu Spółki w sprawie nowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników spółki oraz zmian do Układu Zbiorowego Pracy,

f) opiniowanie planów rozwoju w zakresie działalności statutowej spółki, planów techniczno-finansowych spółki oraz wysokości opłat za wodę i wprowadzanie ścieków,

g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości,

h) opiniowanie w sprawie podwyższenia wskaźnika wzrostu średnich wynagrodzeń ponad normę określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-22 08:20
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31