BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść strony

Zgromadzenie Wspólników stanowią reprezentanci: 

1. Gminy Miasto Kołobrzeg

2. Gminy Dygowo

3. Gminy Gościno

4. Gminy Kołobrzeg

5. Gminy Rymań

6. Gminy Siemyśl

7. Gminy Sławoborze 

8. Gminy Ustronie Morskie
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-29 10:27
KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

2)   podział zysku i pokrycie strat oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,

3) zatwierdzanie podwyższonego wskaźnika wzrostu średnich wynagrodzeń ponad normę określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

4) zmiany umowy spółki,

5) podwyższenie kapitału zakładowego spółki w trybie art. 257 kodeksu spółek handlowych,

6) umorzenie udziałów,

7) wyrażanie zgody na zbycie i zastawienie udziałów a także na przystąpienie nowego wspólnika,

8) uchwalanie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki,

9) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości a także zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

10) zobowiązanie do wniesienia dopłat,

11) tworzenie funduszy celowych,

12) przystąpienie do innych organizacji gospodarczych,

13) powołanie i odwołanie desygnowanych przez Gminy członków Rady Nadzorczej.

14) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,

15) zatwierdzanie planów rozwoju w zakresie działalności statutowej spółki oraz planów techniczno-finansowych spółki i opiniowanie propozycji Zarządu w sprawie wysokości opłat za wodę i wprowadzenie ścieków.

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-05 13:20
Redaguje: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Organizacja i Nadzór tel. + 48 94 35 23 292 wew. 31