Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

Zgromadzenie Wspólników stanowią reprezentanci: 

1. Gminy Miasto Kołobrzeg

2. Gminy Dygowo

3. Gminy Gościno

4. Gminy Kołobrzeg

5. Gminy Rymań

6. Gminy Siemyśl

7. Gminy Sławoborze 

8. Gminy Ustronie Morskie
 

KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

2)   podział zysku i pokrycie strat oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,

3) zatwierdzanie podwyższonego wskaźnika wzrostu średnich wynagrodzeń ponad normę określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

4) zmiany umowy spółki,

5) podwyższenie kapitału zakładowego spółki w trybie art. 257 kodeksu spółek handlowych,

6) umorzenie udziałów,

7) wyrażanie zgody na zbycie i zastawienie udziałów a także na przystąpienie nowego wspólnika,

8) uchwalanie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki,

9) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości a także zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

10) zobowiązanie do wniesienia dopłat,

11) tworzenie funduszy celowych,

12) przystąpienie do innych organizacji gospodarczych,

13) powołanie i odwołanie desygnowanych przez Gminy członków Rady Nadzorczej.

14) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,

15) zatwierdzanie planów rozwoju w zakresie działalności statutowej spółki oraz planów techniczno-finansowych spółki i opiniowanie propozycji Zarządu w sprawie wysokości opłat za wodę i wprowadzenie ścieków,

16) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Zarządu,

17) powołanie pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników do zawierania umów z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki.

 

 

Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
    data publikacji: 2003-06-30 09:36
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 08:14

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13039
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-26 08:14