Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  1. Przewodnicząca - Monika Kwiatkowska 
  2. Zastępca Przewodniczącej - Adam Ostaszewski
  3. Członek - Piotr Szczygielski
  4. Członek - Grzegorz Stalmach 
KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.

2. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

c) badanie i opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,

d) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności,

e) zatwierdzanie propozycji Zarządu Spółki w sprawie nowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki oraz zmian do Układu Zbiorowego Pracy,

f) opiniowanie planów rozwoju w zakresie działalności statutowej Spółki, planów techniczno-finansowych Spółki oraz wysokości opłat za wodę i wprowadzanie ścieków,

g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości,

h) opiniowanie wysokości wskaźnika wzrostu średniego wynagrodzenia w każdym roku obrachunkowym, przed złożeniem wniosku taryfowego,

i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,

j) opiniowanie nabycia lub zbycia gruntów, budynków i budowli oraz urządzeń technicznych to jest sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, magistrali przesyłowych wodociągowych i kanalizacyjnych, przepompowni ścieków i wody,

k) opiniowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Spółki, opracowanego przez Zarząd,

l) opiniowanie w innych sprawach na wniosek Zarządu,

m) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

 

 

Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
    data publikacji: 2003-06-30 09:34
  • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-12 08:29

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11666
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-12 08:29