Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Przewodnicząca - Monika Kwiatkowska 
 2. Członek - Grzegorz Stalmach
 3. Członek - Krzysztof Łukasik
 4. Członek - Marcin Czajkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Roguska-Bartnik
  data wytworzenia: 2024-01-18
 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2003-06-30 09:33
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2024-07-10 13:37

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
 2. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  1. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  3. badanie i opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
  4. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności,
  5. zatwierdzanie propozycji Zarządu Spółki w sprawie nowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki oraz zmian do Układu Zbiorowego Pracy,
  6. opiniowanie planów rozwoju w zakresie działalności statutowej Spółki, planów techniczno-finansowych Spółki oraz wysokości opłat za wodę i wprowadzanie ścieków,
  7. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  8. zatwierdzenie wysokości wskaźnika wzrostu średniego wynagrodzenia w każdym roku obrachunkowym, przed złożeniem wniosku taryfowego,
  9. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  10. opiniowanie nabycia lub zbycia gruntów, budynków i budowli oraz urządzeń technicznych to jest sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, magistrali przesyłowych wodociągowych i kanalizacyjnych, przepompowni ścieków i wody,
  11. opiniowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Spółki, opracowanego przez Zarząd,
  12. opiniowanie w innych sprawach na wniosek Zarządu,
  13. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  14. uchwalenie Regulaminu Wyborów Członka Rady Nadzorczej powołanego spośród pracowników Spółki.

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2003-06-30 09:34
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-11 14:04

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22622
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-10 13:37:25