Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu.

Data publikacji strony internetowej: 2005-01-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej. Braki będą uzupełnione do września 2020 r. Informacje zamieszczone przed 24.09.2018 r. nie będą poprawione, gdyż niosłoby to nadmierne obciążenie dla Spółki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Roguska-Bartnik, sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 94 306 74 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Spółki znajduje się przy ul. Artyleryjskiej 3 w Kołobrzegu.
Przed budynkiem Spółki znajduje się parking dla klientów, w tym również miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. 
Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Biuro obsługi klienta znajduje się na parterze, tuż przy wejściu głównym. W budynku nie ma zainstalowanej windy. 
Istnieje możliwość wstępu do biura obsługi klienta z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Metryka

  • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
    data publikacji: 2020-03-26 11:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4109
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-09-05 15:36