Biuletyn Informacji Publicznej
"Miejskich Wodociągów i Kanalizacji"
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mwik.kolobrzeg.pl

Treść strony

Technologia oczyszczania ścieków - Oczyszczalnia Ścieków w Korzyścienku k/Kołobrzegu

Oczyszczalnia funkcjonuje przy zastosowaniu technologii trzyfazowej osadu czynnego. Ścieki surowe dopływające do oczyszczalni oraz ścieki dowożone trafiają najpierw do bloku mechanicznego oczyszczania.

Część mechaniczna obejmuje następujące obiekty:

 • komory wlotowe KW,
 • budynek krat BK, w którym zamontowane są trzy kraty gęste, schodkowe, typu OZ-E/800/6 o prześwicie 6mm, produkcji Eko-Celkon Puck,
 • dwukomorowy piaskownik przedmuchiwany z łapaczem tłuszczów i części pływających, PP o pojemności każdej komory V= 420 m3,
 • budynek techniczny piaskownika BTP,
 • komory wstępnego napowietrzania 2 szt. KWN o pojemności V= 470 m3 każda,
 • osadniki wstępne 2 szt. OWP o pojemności każdej z komór V= 940 m3.

W tej części zostają zatrzymane na kratach większe zanieczyszczenia mechaniczne niesione przez ścieki. Blok piaskownika pozwala na wytrącenie zawiesin łatwosedymentujących i odwodnienie ich. Odseparowane skratki oraz piasek po odpowiednim przygotowaniu są wywożone na składowisko odpadów. Ścieki po przejściu przez piaskownik trafiają do dwóch równoległych komór napowietrzania wstępnego, gdzie w przypadku napływu ścieków zagniłych są odświeżane poprzez napowietrzanie. Następnie przez perforowaną ściankę działową przepływają do dwóch osadników wstępnych. Są to osadniki o przepływie poziomo/pionowym. W każdym z osadników jest 5 lejów osadowych. Wysedymentowany w lejach osadowych osad jest okresowo odprowadzany do zagęszczacza osadu wstępnego, skąd przez zbiornik osadu wstępnego jest kierowany do stacji odwadniania i higienizacji osadów. Ścieki z osadników wstępnych przepływają przez koryto pomiarowe ze zwężką Venturiego i dalej rurociągiem DN 1000 kierowane są do części biologicznej oczyszczalni.

Drugi stopień oczyszczania stanowi część biologiczna, do której dopływają ścieki po oczyszczeniu mechanicznym. W części tej następuje usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń w drodze przebiegu procesów fizycznych i biochemicznych, które są udziałem mikroorganizmów zawartych w osadzie czynnym.

Część biologiczna obejmuje następujące obiekty:

 • komorę rozdziału ścieków KR1,
 • reaktor biologiczny nowy RBN,
 • reaktor biologiczny stary – część "B" RBSB (obiekt powstały w wyniku modernizacji istniejących komór biologicznych),
 • komorę rozdziału ścieków KR3,
 • dwa radialne osadniki wtórne OWS o średnicy d=42m i pojemności V= 4110 m3,
 • przepompownia osadu recyrkulowanego POR,
 • stację dozowania PIX-u - stacja wyposażona jest w zbiornik magazynowy PIX-u o pojemności V= 28 m3 i pompę dozującą, dwumembramową ZMR 140 JESCO.

Układ oczyszczania biologicznego może funkcjonować jako dwa niezależne ciągi technologiczne. Rozwiązania techniczne w komorach rozdziału KR1, KR3 i KR4 oraz pompowni POR uwzględniają możliwość przełączenia strumienia osadów i ścieków w sytuacjach, kiedy będzie to konieczne. Osad nadmierny jest odprowadzany z każdego obiegu do zagęszczacza ZGON. Pompa osadu nadmiernego zainstalowana w pompowni POR pobiera osad z zagęszczacza ZGON i podaje go, rurociągiem tłocznym do części osadowej oczyszczalni, najpierw do zbiornika osadu nadmiernego ZON i następnie na zagęszczacz mechaniczny i wirówkę dekantacyjną.

W wyniku przebiegu procesu oczyszczania powstają:

 • osad wstępny
 • osad nadmierny z udziałem osadu chemicznego, który powstaje podczas symultanicznego strącania fosforu.

W układzie technologicznym oba te osady są rozdzielone aż do momentu końcowego odwodnienia i higienizacji w stacji SOO i SH. Te końcowe operacje mogą być prowadzone zarówno oddzielnie dla każdego z osadów, jak i wspólnie, w zależności od reżimu pracy stacji SOO i SH.

Osad wstępny wydzielony w osadnikach wstępnych OWS przepływa przez następujące obiekty i urządzenia, kolejno:

 • ​zagęszczacz osadu wstępnego ZGOW o pojemności V= 400 m3, wyposażony w mieszadło prętowe, niskoobrotowe
 • pompy osadu wstępnego w budynku krat BK
 • zbiornik osadu wstępnego ZOW
 • stacja odwadniania osadu SOO
 • stacji higienizacji i załadunku osadu SH.

Osad nadmierny z pompowni POR przepływa przez następujące obiekty, kolejno:

 • zagęszczacz osadu nadmiernego ZGON o pojemności V= 400 m3, wyposażony w mieszadło prętowe, niskoobrotowe
 • pompownia POR
 • zbiornik osadu nadmiernego ZON
 • stacja odwadniania osadu SOO, parterowy budynek wyposażony w dwie wirówki typu D4 LC firmy Guinard, zagęszczacz taśmowy i wirówkę firmy Andritz S.A.S. oraz dwie stacje (odrębna dla osadu wstępnego i nadmiernego) przygotowania i dozowania polielektrolitu i inne urządzenia towarzyszące
 • stacja higienizacji i załadunku osadu SH, wyposażona w mieszalnik wapna i osadu oraz w przenośniki ślimakowe do załadunku mieszaniny osadu z wapnem do kontenerów.

Zakończenie ciągu technologicznego stanowią urządzenia zrzutowe i rurociąg odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika – Morza Bałtyckiego.

Oczyszczalnia po zakończonej w roku 2005 rozbudowie i modernizacji spełnia wymagania obowiązujących przepisów polskich oraz przepisów Unii Europejskiej.

Stężenia ścieków oczyszczonych

Wskaźnik

Stężenia dopuszczalne

(zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym)

Obecnie osiągane stężenia

BZT5

15 mgO2/l

8,08 mgO2/l

ChZT

125 mgO2/l

50,3 mgO2/l

zawiesina ogólna

35 mgO2/l

7,7 mgO2/l

azot ogólny

10 mgN/l

5,09 mgN/l

fosfor ogólny

1 mgP/l

0,3 mgP/l

Oprócz wymienionych powyżej na oczyszczalni istnieją również obiekty niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, takie jak: budynki energetyczne, laboratorium, zaplecze socjalne, garaże i inne.

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2013-04-26 10:39
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-26 10:39
Technologia oczyszczania ścieków -
Oczyszczalnia Ścieków w Korzyścienku k/Kołobrzegu
Schemat blokowy oczyszczalni ścieków w Korzyścienku

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2008-07-15 09:56
 • zmodyfikował: Marta Roguska-Bartnik
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-26 10:40

REGULAMIN WPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STACJI ZLEWNEJ (obowiązuje od 01.01.2024 roku)

Metryka

 • opublikował: Marta Roguska-Bartnik
  data publikacji: 2023-12-29 12:53

Opis strony

Redaguje: Marta Roguska - Bartnik "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Dział Organizacji i Nadzoru tel. + 48 94 306 74 56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36759
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-29 12:53:39